top of page

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z
kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim:
Jolana Hajtová
Markova 5
851 01 Bratislava
IČO: 40221458
DIČ: 1025431418
nie som platcom DPH
Zap. v živnostenskom registri Bratislava č.ž.r.: 105-26866
(ďalej len "predávajúci")
a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického
obchodu www.nour.sk pod značkou NOUR, (ďalej len „e-shop“).
Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné
podmienky sa budú vzťahovať na kúpnu zmluvu, uzavretú v e-shope (ďalej „kúpna zmluva“).
1. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy
Kupujúci zašle návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy predávajúcemu odoslaním objednávkového
formulára prostredníctvom internetového obchodu (ďalej len "objednávka"). Kúpna zmluva je
uzavretá akceptovaním objednávky predávajúcim.
2. Storno objednávky
Storno objednávky zo strany kupujúceho:
Kupujúci má právo stornovať objednávku do 24 hodín od jej zrealizovania prostredníctvom
internetového obchodu.
V prípade, že kupujúci už časť alebo celú kúpnu cenu už zaplatil a následne žiada o storno
objednávky, bude mu táto čiastka (celá alebo znížená) prevedená späť na účet v lehote 7-ich
kalendárnych dní od zaslania žiadosti o storno.
Storno objednávky zo strany predávajúceho:
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
- objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný,
neodpovedá na e-maily, nesprávna e-mailová adresa kupujúceho, vrátenie e-mailového potvrdenia
objednávky kvôli nefunkčnosti e-mailovej adresy kupujúceho atď.), v minulosti neprebratý tovar.
- tovar nie je na sklade. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať
kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú
sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 7-ich kalendárnych
dní.
3. Práva a povinnosti predávajúceho
3.1. Predávajúci je povinný:
a) dodať na základe objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a

zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
c) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky
doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi
predpismi.
3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný
tovar.
3.3. Predávajúci má právo kontaktovať v prípade potreby kupujúceho telefonicky alebo e-mailom.

4. Práva a povinnosti kupujúceho
4.1. Kupujúci je povinný:
a) prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov
na doručenie tovaru,
c) nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
d) potvrdiť v poštovej doručenke prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej
osoby (toto sa nevzťahuje na Tovar, ktorý bol na žiadosť zákazníka poslaný obyčajným listom).
4.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom
zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.
4.3.. Kupujúci je povinný pri objednávke a komunikácii s predávajúcim uvádzať pravdivé údaje o
sebe.
5. Dodacie podmienky
5.1. Doba dodania
Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar expedovať v lehote uvedenej v e-
shope pri každom produkte (ak nie je uvedené inak, doba expedície je 7 pracovných dní ak je tovar
skladom a 14 pracovných dní ak tovar nie je skladom).
5.2. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky ako
„Dodacia adresa“. Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala
osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti a podpísať protokol o doručení a
odovzdaní tovaru. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v
záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim alebo
odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.
5.3. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V
prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto
skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia
poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru,
ktorého správnosť potvrdí dopravca.

5.4. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade nedodania tovaru predávajúcim v
lehote uvedenej v bode 5.1. Obchodných podmienok. A predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu
už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 10 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej
zmluvy a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho.
6. Kúpna cena
6.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve
vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") dobierkou v mieste dodania tovaru,
dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby, alebo bezhotovostným
prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.
6.2. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň
platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
6.3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa
kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
6.4. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej
zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v
súlade s platnými právnymi predpismi SR.
7. Reklamácie
Pred prevzatím zásielky z pošty alebo od kuriéra, si ešte na mieste skontrolujte či zásielka nie je
poškodená. Na už prijaté zásielky reklamácie neprijímame. V prípade, že vám prišla zásielka
poškodená a neprevzali ste ju, prosíme, aby ste nás o tom informovali e-mailom
jhajtova@gmail.com . V tomto prípade Vám pošleme novú zásielku.
Reklamácia sa vzťahuje len na chyby, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho
používania.
Reklamácia sa nevzťahuje na poškodenie tovaru chybným skladovaním alebo nesprávnou
manipuláciou.
Postup:
Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a doklad o predaji. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou
povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu, najneskôr však do 3 dní od
prevzatia tovaru.
V prípade, ak zistíte, že je výrobok chybný je potrebné najprv tovar na vlastné náklady zaslať na
našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu dokladu o
predaji a list s odôvodneným prečo tovar reklamujete.
Náklady za vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v prípade, ak výrobok plne zodpovedal
kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadným.
Ak spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu z dôvodu vady výrobku má právo na úhradu nevyhnutných
nákladov spojených s uplatnením reklamácie. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok
neuznanie reklamácie.

Tovar zasielajte buď formou balíka, ako doporučený list alebo ako poistený list. Pri zaslaní tovaru
dobierkou nebude táto zásielka prijatá.
Doba vybavenia reklamácie:
Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu. Reklamačné konanie začína
plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej
reklamácie kupujúcemu. O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 14 pracovných dní
od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu,
pokiaľ sa nedohodneme inak. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na
naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia
reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s
príslušným stanoviskom.
8. Osobné údaje a ich ochrana
Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia
zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie
súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena
a adresy dodania). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia
objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi
Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom
znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto
osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho
písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním formou kontaktovania cez email. Kupujúci
má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv
k týmto údajom.
9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
9.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak sa vyskytli závažné
prekážky, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej
zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite
informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve.
9.2. Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o
ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov
(ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji") odstúpiť od kúpnej zmluvy v
lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru.
9.3. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil
svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
Toto neplatí pri výrobe tovaru na zákazku, ktorý bol dohodnutý a odsúhlasený kupujúcim.
9.4. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou a musí obsahovať identifikáciu
kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci
vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej
zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie,
návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. vo forme poistenej zásielky (nie na dobierku).
9.5. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý,
nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti
predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní

objednávky alebo je časť v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a
doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.
9.6. Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu. Náklady na
vrátenie tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym
požiadavkám a zároveň bol vadný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa
považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na
internetovej stránke predávajúceho.
9.7. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 9.4. týchto obchodných
podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť
kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru
naspäť kupujúcemu.

10. Záverečné ustanovenia
10.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť
písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach je splnená umiestnením na web
stránke e-shopu.
10.2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať
písomnú formu.
10.3. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od
doručenia tovaru kupujúcemu do dňa doručenia tovaru.
10.4. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-
mailových správ.
10.5. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné
ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o
zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany
spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení
neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
10.6. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím
kúpnej zmluvy. V prípade zmeny týchto obchodných podmienok predávajúci zverejní staršie verzie
v archíve na web stránke eshopu. Kupujúci má tak kedykoľvek k dispozícii obchodné podmienky
platné v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy.
10.7. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom
rozsahu s nimi súhlasí.

bottom of page